Hamas, Gaza en Israël, deel 2

0
1047
blog placeholder

Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen het volgende: hoofdstuk 9 vers 4: Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften.
Er zijn in totaal 7 verbonden tussen God en Israël.
In het eerste artikel gaat het over het verbond tussen God en Abraham. ( Het eerste verbond) Genesis 12 vers 2 en 3: Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam grootmaken. Zodat gij een zegen zult zijn. Ik zal zegenen, die u zegent, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken.  Deze overeenkomst tussen God en Abraham wordt door God bevestigd: Uw vrouw Sara zal een zoon baren en gij zult hem Isaäk noemen. Met hem en zijn nakomelingen zal Ik een verbond aangaan. Een altijddurend verbond. Dat dit verbond zich ook voortzet op het nageslacht van Abraham blijkt ook uit Psalm 105 vers 8 en 9: Hij, die eeuwig gedenkt aan Zijn verbond, gebodswoord voor duizend geslachten, hetwelk Hij met Abraham sloot, Zijn eed aan Isaäk gedaan.
Met dit verbond, deze overeenkomst, beschermt God Zijn volk. En belooft Zijn zegen voor de volken, die het volk Israël zegenen, maar waarschuwt de volken, die vijandig staan tegenover Israël.

Zegen of vloek, het is een vrije keuze

Ook de leiders van welk volk dan ook hebben een vrije wil om te kiezen tussen pro Israël of anti Israël. En weten wat de gevolgen zijn van een anti Israël keuze. God is in Zijn Woord, de Bijbel, niet onduidelijk over deze zaak. Ook uit de geschiedenis kunnen de leiders leren wat de gevolgen zijn van een goede keuze en wat de gevolgen zijn van een verkeerde keuze. Als een volk tegen de God van Israël kiest, Hem uitdaagt door te kiezen voor een anti Israël beleid, dan weet dat volk, wat er op de langere termijn te wachten staat. Op langere termijn, want God is genadig en geeft ruim de gelegenheid om terug te keren van het verkeerde beleid.

De keuze van de volken

Korte tijd na de inval van Israël in Gaza heeft de Veiligheidsraad een resolutie tegen Israël aangenomen. Heeft deze Raad ooit wel eens een resolutie aangenomen tegen Gaza-Hamas, toen Gaza-Hamas de oorlog tegen Israël begon met de beschietingen met raketten op Israël?

De ontwikkeling van deze keuze van de volken

Het is niet onbekend hoe deze keuze zich verder zal ontwikkelen. Er komt een tijd, dat de volken hun legers tegen Israël gaan inzetten, zoals nu tegen Irak en Afghanistan. Het land zal worden verwoest, een bloedbad onder de Joden zal worden aangericht en Jeruzalem zal worden ingenomen. Maar dan de God van Israël, door Zijn Zoon, rechtsstreeks ingrijpen en de vijanden doden.

De geschiedenis van zegen en vloek

Zegen. De 16e eeuw was in Nederland de Gouden Eeuw. Rust, welvaart en rijkdom. Deze Gouden Eeuw volgde nadat de Joden, die verdreven waren uit Portugal en Spanje, in de Nederlanden werden opgenomen. De Joden konden in die tijd in alle rust hun eigen synagogen bouwen en leven. Er is nog steeds een Portugese synagoge in Amsterdam.
Vloek. Ik heb in mijn vorig artikeltje aangegeven de ondergang van Duitsland. Wanneer ik alleen naar het zichtbare kijk, dan kom ik ook tot de conclusie, dat Duitsland verloren heeft door overmacht en tactische blunders en nergens anders door. Maar de geschiedenis heeft een einddoel en God leidt de geschiedenis naar dit einddoel. Hij heeft de regie volledig in handen.

Is overmacht doorslaggevend?

Toch zegt overmacht niet zoveel als vaak gedacht wordt. Immers na het uitroepen van de Joodse staat in 1948 door David Ben Goerion werden de slecht bewapende Joden van alle kanten aangevallen door volken, die op de vernietiging van de zojuist opgerichte staat Israël uit waren. Er was hier sprake van een grote overmacht. Toch ging de Joodse staat niet ten onder, immers: God heeft de macht om te helpen en om te laten mislukken. 2Kronieken 25 vers 8. God beschermde Zijn volk tegen overmachtige vijanden, die op de vernietiging van Israël uit waren. Hij heeft dat gedaan in 1948, in 1956, in 1967, in 1973.

Is het Joodse volk door God uitverkoren?

Ja, Hij heeft dit volk uitverkoren en houdt nog steeds van dit volk. En God heeft dit door diverse verbonden steeds weer bevestigd. Het eerste verbond met Abraham had en heeft nog steeds drie elementen: land en volk en zegen.
Is daarom alles wat Israël doet goed? Nee, was dit maar waar. Doen wij in Europa alles goed? En goed is, dat wat naar de wil van God is.

Zijn er mensen of volken die vervloekt zijn?

In Johannes 3 vers 16 en 17 staat: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. In plaats van de wereld kun je daar je eigen naam invullen, mag ieder volk zijn eigen naam invullen. Wat vraagt God van mij, van u? Geloof in het verlossingswerk van Zijn Zoon. Niet meer dan dat. Als je verder leest, vers 18: Wie Zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat Hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Wij hebben een genadige God. Hij nodigt mensen uit om tot Hem te komen. Om vertrouwen te hebben in Zijn Zoon Jezus Christus. Want Jezus is de weg naar God. Hem komt alle eer en vertrouwen toe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here